Rekommenderade läkemedel för äldre

Behandlingsrekommendationer för de mest sjuka äldre

Att tänka på när du träffar en äldre skör patient

Undernäring

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 
Syrarelaterad sjukdom/symtom i matstrupe och magsäck - Förstoppning - Diabetes typ 2

Blod och blodbildande organ
Vitaminer B12 och folsyra

Hjärta och kretslopp
Hypertoni Hjärtsvikt - Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär sjukdom - Trombocythämmande behandling vid hjärt/kärlsjukdom - Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Hudsjukdomar

Gynekologi och urologi
Prostatahyperplasi (BPH) - Urinvägsinfektion - Urininkontinens

Rörelseapparaten
Osteoporos - Skeletthälsa: kalcium + D-vitamin

Nervsystemet
Nociceptiv smärta - Neuropatisk smärta - Epilepsi - Depression - Oro/ångest - Sömnstörning - Parkinsons sjukdom - Demens - Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Andningsorgan
KOL

Vård i livets slutskede

Äldrereklistan 2018 - 2019 framsida

Om Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats, och där hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tas. Med anledning av detta har representanter från Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer i samverkan tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling av denna grupp inom några särskilt angelägna terapiområden.

Målsättningen med rekommendationerna är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre genom att ge rätt dosering av betydelsefulla läkemedel och att undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet. För varje sjukdomsområde ges också kortfattade icke-farmakologiska råd, som kan användas som komplement eller alternativ till läkemedel.

Arbetet med rekommendationerna belönades med Guldpillret 2014.