Ta hjälp av en apotekare i vården

Stöd läkemedelsgenomgång

Genom att samarbeta med andra yrkesgrupper i vården är målen bland annat att

  • identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem
  • öka patientsäkerheten
  • hjälpa vården använda läkemedel på ett mer kostnadseffektivt sätt

 

Apotekare kan stödja läkare vid läkemedelsgenomgångar

Läkaren ansvarar alltid för förskrivningen. Apotekarens uppgift är att ta reda på och bidra till att ge läkaren bästa möjliga beslutsunderlag vid både enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar.

I arbetet med enkla läkemedelsgenomgångar kan apotekaren hjälpa till med kartläggningen av vilka läkemedel en patient tar och hur dessa används. Vid fördjupade läkemedelsgenomgångar går apotekaren systematiskt igenom en patients samtliga läkemedel avseende bland annat om aktuell indikation finns, dosering i förhållande till sjuklighet och organfunktion, lämplighet utifrån behandlingsriktlinjer samt biverkningar och interaktioner. Man tittar också på praktiska aspekter såsom doseringsintervall, val av beredningsform samt eventuella hanteringsproblem. Apotekaren lämnar sedan synpunkter och eventuella förslag till förändringar för läkaren att ta ställning till.

Apotekare på sjukhus

Kliniska apotekare finns verksamma på ett tjugotal enheter på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett och finns tillgängliga vardagar kl 8-16. De kan hjälpa till med enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar. De kan även ge information till patienter om t ex nyinsatta läkemedel. Apotekare kan sökas på sökarnummer 91428 (Akademiska) alternativt 91724 (Enköping). Önskas kontakt med apotekare i icke brådskande ärenden går det bra att skicka e-post till deras funktionsbrevlåda: klinikapotekarna@akademiska.se

Apotekare i primärvården

Region Uppsalas primärvårdsapotekare är stationerade på Äldrevårdsenheten men är en resurs för hela länets primärvårdsläkare. De fungerar som läkarstöd vid läkemedelsgenomgångar för patienter i både ordinärt och särskilt boende. Arbetet kan ske som distanskonsultation eller genom så kallade teamronder tillsammans med ansvarig läkare och sjuksköterska. Även primärvårdsapotekarna kan nås via klinikapotekarna@akademiska.se.

Remiss till apotekare

Läkare inom offentlig och privat primärvård samt på sjukhus kan via Cosmics remissystem skicka konsultationsremiss till klinisk apotekare för hjälp med läkemedelsgenomgångar eller andra läkemedelsfrågor som rör enskild patient. Som mottagande enhet väljs Läkemedel och farmaci. 

Integrera apotekare i din verksamhet?

Vill du veta mer om möjligheten att integrera apotekare i din verksamhet? Kontakta samordnare för klinisk farmaci Ulrika Gillespie eller chefsapotekare Hans Sjöberg (kontaktuppgifter i högerspalten).