Fullmäktige sammanträder.

Förtroendevalda

Välkommen till extranätet för förtroendevalda. Här hittar du den information du behöver för ditt politiska uppdrag.

Din roll som förtroendevald är att besluta om Region Uppsalas övergripande mål, fördela resurser och följa resultaten i förhållande till de uppsatta målen. De specifika verksamhetsområden och uppgifter som regionstyrelsen samt övriga styrelser och nämnder i Region Uppsala har framgår av Reglemente för regionstyrelsen samt styrelser och nämnder i Region Uppsala.

Regionfullmäktige är Region Uppsalas högsta beslutande organ. Fullmäktiges uppdrag regleras i kommunallagen. Regionfullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt för Region Uppsala, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor samt kring styrelsernas och nämndernas organisation och verksamhetsformer.

En sammanfattning över hur Region Uppsala styrs politiskt finns på regionuppsala.se/politiskstyrning 

Kortfattad sammanfattning av beslut som fattas i Region Uppsalas styrelser/nämnder finns att läsa via Uppsnabbat. Vill du läsa handlingar och protokoll går du istället in via regionuppsala.se/politik