Programråd

Syftet med programråden

Programråd i Region Uppsala skapas som ett led i den nationella satsningen kring kunskapsstyrning. Programråd bildas när nya eller uppdaterade nationella riktlinjer finns. Syftet med programråden är att kartlägga och skapa förutsättningar för att de nationella riktlinjerna implementeras och att bidra till att resultaten för den aktuella patientgruppen ständigt förbättras.

Programrådens uppdrag

Uppdraget handlar om att stödja implementering av Socialstyrelsens aktuella nationella riktlinjer. Programråden jobbar bland annat med: inventera aktuellt läge inom Region Uppsala utifrån nationella riktlinjer och rekommendationer, göra en verksamhetsplan med olika aktiviteter, definiera mätbara kvalitetsindikatorer och målvärden för dessa, bevaka förändringar och utveckling inom programområdet, följa och analysera resultat samt medverka i framtagande av kvalitetskrav inför verksamhetsuppdrag m.m.

Hur utses programrådets medlemmar

Programrådet ska vara tvärprofessionellt bemannat med expertis från samtliga berörda förvaltningar, företrädare för kommunal vård samt för berörd patientorganisation. Processägare och uppdragsgivare är hälso- och sjukvårdsdirektör som utser ordförande till varje programråd, ledamöter i programråd utses av förvaltningsledning och facklig förankring görs.

 

Möten för programråd hösten 2019

Astma/KOLDemenssjukdomar


Depression och ångest

Diabetes


Hjärtsvikt


Levnadsvanor


Epilepsi, MS, Parkinson


Palliativ vårdStroke

Fortbildning för programråd


Samordnarträffar

11/9, kl. 08.00-10.00
23/10, kl. 08.00-10.00
26/11, kl. 08.00-10.00

11/9, kl. 13.30-16.00
26/11, kl. 13.30-16.00

14/10, kl. 13.00-15.30

23/9, kl.14.00-16.00
17/12, kl.14.00-16.00

1/10, kl. 14.30-16.30
2/12, kl. 14.30-16.30

16/10, kl. 13.00-16.00
10/12, kl. ?

4/11, kl. 13.00-15.0011/9, kl. 13.00-16.00
29/10, kl.09.00-11.00
10/12, kl. 09.00-11.004/9, kl. 12.00-16.00
11/11, kl. 12.00-16.00

26/9, kl. 14.00-16.30
27/11, kl. 13.00-16.00