Stadsbusstrafik i Enköping

Bussbild, blurrad

Ett bättre stadsbusslinjenät i Enköping

Busstrafiken i Enköpings stad är idag begränsad och svår att kommunicera. Andelen kollektivtrafikresenärer är lågt jämfört med motsvarande städer i landet. Genom ett omarbetat linjenät, med flera förbättringar och en tydligare profil förväntas kollektivtrafikens attraktivitet att öka.

I mars 2016 hölls ett kommunsamråd mellan Enköpings kommun och dåvarande Landstinget i Uppsala län. Under detta möte beslutades att påbörja arbetet med en översyn av kollektivtrafiken inom Enköpings kommun med fokus på Enköpings stad.

Under 2018 har planeringsprinciper för busstrafiken i Enköpings stad utarbetats. Utifrån dessa principer ska ett nytt linjenät med tillhörande infrastrukturförändringar arbetas fram och beslutas.

Syfte

Syftet är att tydliggöra hur busstrafiken i Enköping bör utvecklas mot de mål som finns i regionala och kommunala planer.

Målet är att när nya linjenätet är infört ska antalet resor med kollektivtrafik i Enköpings stad kraftigt öka. Samtidigt ska marknadsandelen för gång och cykel vara i princip oförändrad.

Arbetet ska ske i nära samverkan mellan Region Uppsala och Enköpings kommun. Förslag på nytt linjenät ska vara samverkat med medborgare och relevanta intresseorganisationer, t.ex. organisationer för funktionsnedsatta.

Medborgardialog

Två medborgardialoger har genomförts i Enköping; på Enköpings station torsdag 29/11 2018 och på Gustav Adolfs plan lördag 1/12 2018. Här tog UL tillsammans med Enköpings kommun emot synpunkter på dagens kollektivtrafik. Parallellt med detta har det funnits möjlighet att lämna synpunkter i en digital enkät.

Samråd

Samråd gällande förslag på nytt stadsbusslinjenät i Enköping genomfördes hösten 2019. UL besökte Enköping under vid tre tillfällen, 17 oktober (Enköping station), 18 oktober (Stora torget) och 26 oktober (Stora Coop). Då visades det nya linjenätsförslaget och det fanns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

ul.se finns linjenätsförslaget med hållplatser och en digital enkät där synpunkter kan lämnas till och med 30 november 2019.

Tidplan – vad händer nu?

2018

Planeringsprinciper fastställs

Medborgardialoger – synpunkter på nuvarande linjenät samlas in

2019

Samråd kring förslag nytt linjenät

Nytt linjenätsförslag färdigt för beslut

Enköpings kommun och UL startar arbetet med infrastrukturen

2020

Upphandling av trafiken i Enköping

2022

Hela det nya linjenätet ska vara infört i Enköpings stad

 

Dokument att ladda ner:

Planeringsprinciper för busstrafiken i Enköpings stad

Förslag till nytt linjenät i Enköpings stad

Social konsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys, tillägg till Sociala konsekvensanalys