STI/hiv-prevention

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit. Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom, en smittad person kan därför föra smittan vidare utan att vara medveten om det. En del infektioner är anmälningspliktiga enligt den svenska smittskyddslagen och klamydia är den vanligaste anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.

Enligt regeringens proposition (prop. 2005/06:60) Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar bör "Samhället begränsa spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde".

Kunskapsdokument om Smittsamhet vid behandlad hivinfektion:

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion 
 
Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion

Det förebyggande arbetet kring hiv/STI i länet samordnas av en expertgrupp för SRHR-frågor som samlar verksamheter som arbetar med sexuell hälsa under leding av regionens smittskyddsläkare. Gruppen ska identifiera behov, initiera eventuella insatser, ge förslag till beslut samt fungera som en kanal till beslutande ledning.
SRHR-gruppens uppdragsbeskrivning 

 


2020-03-18 Beslut om förlängd period för smittspårning gällande klamydiainfektion (pdf)

2020-03-17 Den 25:e februari 2020 genomfördes Smittskyddsenhetens årliga SRHR-dag. Förmiddagen inleddes med STI-statistik, information om hiv samt uppdateringar om gonorré. På eftermiddagen var fokus sex mot ersättning och deltagarna fick information om sugardejting och bemötande av unga som har erfarenhet av sex mot ersättning.

Föreläsningarna från dagen finns att ta del av här: Föreläsningar

2019-05-31 Den första undersökningen om SRHR genomförd i Sverige sedan 1996
I tisdags släppte Folkhälsomyndigheten rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Rapporten är baserad på en kvantitativ befolkningsundersökning genomförd under 2017.
Undersökningen, som är bredare än studien Sex i Sverige som genomfördes 1996, omfattar ämnena sexuella trakasserier och våld; sexlivet; sexuell identitet och transerfarenhet; sex, relationer och egenmakt; sexualitet och digitala arenor; pornografianvändning och sexuell hälsa; sex mot ersättning; reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning. Kvalitativa studier är bland annat genomförda med personer med migrationserfarenhet, personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och hbtq-personer.
Studien är genomförd med syftet att belysa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som en determinant på folkhälsan, jämlikheten och jämställdheten i landet.

2019-05-15 Boka tolk med SRHR-kompetens
Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige har under 2017 och 2018 erbjudit utbildningar i SRHR (sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter) för tolkar. Ett stort antal tolkar har genomgått utbildningen som bland annat behandlade ämnen som sexualitet, normer, hbtq och anatomi. Tolkar med kunskaper i bland annat arabiska, tigrinja, persiska, dari, ryska, thailändska och ukrainska, kan nu bokas för samtal där SRHR-kompetens behövs.

2019-01-21 STI-dag 
Tisdagen den 12 mars 2019 arrangerades årets STI-dag som lyfte frågor om sexuell problematik och risker. Presentationerna från dagen hittar du här.

2018-11-08 Den 25 oktober 2018 anordnade Smittskyddsenheten en konferens om Ungas sexualitet och hälsa - skolan som arena. Det var för personal inom  elevhälsa och skola i Uppsala län som berörs av sex- och samlevnadsfrågor och/eller undervisning. Här är presentationerna som  visades under dagen:
Internationella gymnasiet
Liv och hälsa ung - Henrik Andreasson
Pedagogik och metoder - RFSU Uppsala
Sexualitet och (o)hälsa - Mats Ericsson
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - Tommy Eriksson
Skolnätverket i Sörmland - Caroline Lundh

2018-09-07 Riktlinjer kring PrEP i Region Uppsala
Pre-expositions profylax (förkortat PrEP), är en förebyggande behandling mot hiv. PrEP är numera godkänt för förskrivning av läkare i Sverige och ingår i läkemedelsförmånen. Här i Uppsala har infektionskliniken och venereologmottagningen bildat en samverkansgrupp kring förskrivning av PrEP. En noggrann utredning görs innan PrEP skrivs ut till en patient och riktlinjer för detta har tagits fram av samverkansgruppen. Riktlinjerna är baserade på rekommendationer från RAV (Referensgruppen för Antiviral Terapi).
Utredningen görs på venereologmottagningen och behandling sker sedan på infektionsmottagningen. Följande patientgrupper har identifierats som aktuella för PrEP bedömning:
-Personer som själva söker med förfrågan om PrEP
-Personer som vårdpersonal identifierar vara i behov av PrEP
-Personer som själva har ordnat PrEP (t ex beställt via nätet) och som kan behöva information och uppföljning

Kontakta venereologmottagningen om ni har frågor kring PrEP eller har en patient som uppfyller någon av ovanstående kriterier.
Riktlinger kring förskrivning och uppföljning av hiv pre-expositions profylax 
Preexpositionsprofylax - Rekommendation om praktisk handläggning 2017 

2018-06-19 SRHR bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård
Nu presenteras reslutatet från studien "Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård" genom en ny kunskapssammanställning från Folkhälsomyndigheten. Studien visar att unga och unga vuxna som besvarat enkäten har hög ohälsa inom SRHR-området. Du kan läsa och ladda ner rapporten här.

2018-05-03 Liv och Hälsa ung 2017 - rapport om sexuell hälsa bland unga i Uppsala län
Nu har resultaten över ungdomars sexuella hälsa publicerats i en rapport som går att ladda ner här:
http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/Folkhalsa/Liv-och-halsa-ung/ 

2018-04-20 Sexuellt riskbeteende i samband med utlandsresor
Folkhälsomyndigheten har publicerat en litteraturöversikt som syftar till att sammanställa kunskap om risk- och skyddsfaktorer i relation till hiv/STI i samband med utlandsresor, samt kunskap om hiv/STI-förebyggande interventioner för utlandsresenärer. Du hittar rapporten här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuellt-riskbeteende-i-samband-med-utlandsresor/ 

2018-02-14 Nationell granskning sex- och samlevnadsundervisning
Skolinspektionen genomförde under hösten 2017 en granskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor. Översynen visar bl.a. att många lärare saknar stöd och verktyg, att undervisningen brister i frågor om normer och HBTQ och saknar koppling till skolans värdegrundsarbete. Rapporten belyser även låg elevdelaktighet och att elevhälsans kompetens inte tillvaratas tillräckligt. Läs hela rapporten här.

2018-02-08 Antirasistisk hivprevention
Projektet Antirasistisk hivprevention bedrivs sedan 2014 av RFSU Göteborg, Positiva Gruppen Väst, SRHR-teamet i Göteborgs Stad och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Nyligen lanserades tidningen med samma namn samt ett verktyg för organisationer som arbetar med sexuell hälsa och hivprevention och som vill förbättra tillgängligheten till sina verksamheter för icke-vita och personer som flyttat till Sverige. Ni hittar tidningen samt materialet här.

2018-01-16 Förebygga ohälsa bland hbtq-personer
Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport som beskriver resultatet från en kartläggande litteraturöversikt kring metoder för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland hbtq-personer. Rapporten finns tillgänglig här.

Rapporter:

* Tio år med hivprevention 2006-2016  
* Ny nationell strategi mot hiv 
* Rapport: Hiv i Sverige 2016
* Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

Vägledande dokument:

* Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (PDF)  
* Sexualitet och reproduktiv hälsa (PDF)
* Samtal om sexualitet (PDF)
* Kunskapsbaserad hivprevention (PDF)
* Migration och sexuell hälsa (PDF)
* Ungdomars sexuella hälsa (PDF)
* Hiv STI Juridik (PDF)