Tidiga tecken


Demenskartläggning vid utvecklingsstörning

Höstlöv
Om särskilda utmaningar som möter personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta ett tidigare eller annorlunda åldrande än andra och möter särskilda utmaningar. Personerna kan ha en kombinerad problematik med fysiska och kognitiva svagheter. I varierande grad påverkar detta deras förmåga att klara av vardagen och möjligheterna att påverka miljön omkring dem.

Detta ställer krav på att uppmärksamma tidiga tecken på tillkommande kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel vid demens.

Inom den tidigare institutionsvården togs demensrelaterade problem omhand inom ramen för den traditionella omsorgen, idag har vi en helt ny grupp i samhället där arbetsformer och bemötande behöver utvecklas.

Livslängden för personer med intellektuella funktionsnedsättningar har ökat betydligt under de senaste årtiondena. Utveckling av den medicinska kunskapen och förbättrade livsvillkor är några av förklaringarna till att de blir äldre, precis som den övriga befolkningen.

Kartläggningsinstrumentet Tidiga tecken är avsett att användas av personal i gruppbostäder som ett verktyg för kontinuerliga somatiska, psykiska och adaptiva registreringar.

Tidiga Tecken är en samverkan mellan Landstinget i Uppsala län (Akademiska sjukhuset och Hälsa och habilitering) samt Uppsala kommun.