Publicerat om PHASE-20

Utvecklingen av PHASE-20 och PHASE-Proxy

Hedström Mariann, Lidström Bodil, Hulter Åsberg Kerstin: PHASE-20: ett nytt instrument för skattning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos äldre personer i äldreboende. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies.  VårdiNorden 2009 4:9

Hedström Mariann, Lidström Bodil, Hulter Åsberg Kerstin:  PHASE-20 - ett gemensamt språk för skattning av äldres läkemedelsrelaterade symtom. FoU-rapport från Regionförbundet, 2010.

Hedström Mariann, Carlsson Marianne, Ekman Anna, Gillespie Ulrika, Mörk Christina, Hulter Åsberg Kerstin: Development of the PHASE-Proxy scale for rating drug-related signs and symptoms in severe cognitive impairment, Aging & Mental Health 2016.

Övriga publikationer

Artikel i Stockholms läns landstings publikation Evidens, Medicin och Läkemedel nr 4/2017: Läkemedlen kräver tid på Jakobsbergs äldremottagning. Läs hela tidningen här.

Artikel i Vårdförbundets publikation Vårdfokus:"Frågor om läkemedel gav svar om människan" .

Då skattningsskalan Phase-20 skulle prövas vid ett äldreboende i Uppsala år 2010 deltog sjuksköterskan Liz-Marie Persson. I en artikel i Vårdförbundets publikation Vårdfokus berättar Liz-Marie: "För många av de gamla blev samtalen som ett uppvaknande. Någon sa: »Jag kommer inte att kunna gå igen, men det kan bli bättre.« Kvinnan med mardrömmar kunde sova om nätterna när medicinen sattes ut. Men det kanske viktigaste är att de upplevde att de blev sedda och lyssnade på, vilket gjorde att de kände sig nöjda och bekräftade. De hade fått berätta om det som så länge hade snurrat i deras huvuden och de mådde bättre.
" 

PHASE-20 i primärvård och särskilt boende

I en randomiserad kontrollerad studie har Veronica Milos och medarbetare undersökt effekten av strukturerade läkemedelsgenomgångar genomförda av kliniska apotekare. I studien ingick 396 personer som var 75 år eller äldre och hade Apodos. Läkemedelsgenomgångarna för interventionsgruppen genomfördes med tillgång till ifylld PHASE-20, läkemedelslista och patientjournal. Två månader efter läkemedelsgenomgången hade antalet olämpliga läkemedel och antal personer med 10 eller fler läkemedel minskat i experimentgruppen, medan det i kontrollgruppen inte påvisades några förändringar. Inga skillnader mellan grupperna påvisades för indikatorn tre eller fler psykofarmaka. 

Milos et al: Improving the quality of pharmacotherapy in elderly primary care patients through medication reviews: a randomised controlled study. Drugs & Aging 2013. 

I en studie från Västerbotten har apotekaren Maria Gustafsson och medarbetare bl a genomfört 895 läkemedelsgenomgångar för personer i särskilt boende med information från PHASE-20, läkemedelslista och patientjournal. Resultatet visade en signifikant minskning av antalet personer med olämplig läkemedelsbehandling efter läkemedelsgenomgångarna. 

Gustafsson et al: Reduction in the use of potentially inappropriate drugs among old people living in geriatric care units between 2007 and 2013. European Journal of Clinical Pharmacology 2015.

PHASE-20 på sjukhus?

I en masteruppsats har Louise Furubom undersökt om PHASE-20 är ett användbart verktyg för att identifiera läkemedelsrelaterade problem hos patienter över 65 år som vårdas inom akutsjukvården. 41 patienter som vistades på en av tre vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset våren 2010 inkluderades. Ordinarie läkemedelsgenomgång av apotekare kompletterades med PHASE-20 samt ytterligare läkemedelsgenomgång. Tiden det tog att fylla i PHASE-20 registrerades. Resultatet visade att med PHASE-20 kunde fler (och andra) läkemedelsrelaterade problem identifieras, och det visade sig också vara ett tidseffektivt verktyg.

Eftersom patienterna också var akut sjuka var det svårt att bedöma i vilken grad symtom var kopplade till läkemedelsrelaterade problem. Trots att PHASE-20 bedömdes vara användbart för att identifiera läkemedelsrelaterade problem som annars skulle ha missats rekommenderas inte rutinmässig implementering i samband med läkemedelsgenomgångar på vid akutsjukvård.

Furubom, Louise: Evaluation of PHASE-20 as a tool for medication reviews in a hospital setting . Evaluation of PHASE-20 as a tool for medication reviews in a hospital setting. Master programme in clinical pharmacy, 15 credits. Department of Pharmaceutical Biosciences. Faculty of Pharmacy. Uppsala University 2010.

Vetenskapliga artiklar där PHASE-20 använts

Lenander et al: Use of Antipsychotic Drugs by Elderly Primary Care Patients and the Effects of Medication Reviews: A Cross-Sectional Study in Sweden. Drugs Real World Outcomes 2017.

Därför vann PHASE-20 Guldpillret 2012

Nätverket Äldre och läkemedel vann Guldpillret 2012 för bästa initiativ till att förbättra läkemedelsanvändningen inom sjukvården. Priset instiftades 2010 av Läkemedelsförsäkringen och tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek och består av ett utbildningsstipendium på 50 000 kr. Syftet med priset är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning för att minska risken för läkemedelsskador. I Nätverket för äldre och läkemedel ingår representanter från landstinget, kommunerna, regionförbundet, pensionärsorganisationer samt Uppsala universitet. Genom det tvärprofessionella samarbetet i Nätverket för äldre och läkemedel har PHASE-20 fått en snabb spridning och används nu i de flesta landstingen i Sverige. Användning av skalan anses bidra till en säkrare läkemedelsanvändning hos äldre eftersom en strukturerad översikt över patientens hälsotillstånd ökar förutsättningarna för en bra läkemedelsgenomgång. Dessutom får äldre personer bättre möjligheter att involvera sig i sin egen läkemedelsterapi.

Kerstin Hulter Åsberg, Mariann Hedström och Agneta Eklund tar emot Guldpillret för nätverket Äldre och läkemedel Kerstin Hulter-Åsberg, Mariann Hedström och Agneta Eklund vid utdelningen av Guldpillret 2012. 

Juryns motivering

"Med en vetenskapligt validerad symtomskattningsskala har pristagarna tagit fram ett värdefullt verktyg för att tidigt identifiera symtom hos äldre som kan bero på biverkningar eller interaktioner av läkemedel. Genom en tvärprofessionell ansats, som även involverar patienten, kan läkemedelsrelaterade problem signaleras och kommuniceras på ett systematiskt sätt. En metodisk spridning av instrumentet har gett god acceptans i sjukvården."

Läs artikeln i Dagens Medicin: Guldpillervinnare skattar äldres symtom