FoU-stöd

Regionförbundet stödjer länets forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) kring välfärdsfrågor genom att vara brobyggare mellan forskning och praktik. En viktig del i arbetet är att skapa mötesplatser och utbyte mellan till exempel universitet och vårdgivare.

Ger kunskaps- och metodstöd

En del av vårt uppdrag är att förse socialtjänsten och berörda delar inom hälso- och sjukvården med kunskaps- och metodstöd i utvecklings-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. Här ingår att vidareutveckla samverkansformerna med universitet och högskolor och att synliggöra och tillvarata kunskap från professionerna och brukarna.

Regional ingång till nationella projekt

Många projekt inom välfärdsområdet drivs på nationell nivå, till exempel av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Regionförbundet är en ingång till dessa projekt när de sprids vidare till länen.

FoU-stöd är ett medlemsuppdrag från kommunerna och landstinget.


Kontakt

Broschyr om FoU-stöd


Nyheter

RUS:en på remiss

Nu drar remissomgången för den regionala utvecklingsstrategin igång. Den håller på fram till 30 september. >>

Vitsen med VITS

En utvärdering som Håbo kommun gjort via deltagande i Utvärderingsverkstan, visar att VITS-modellen, som ska ge ge barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik hjälp i ett tidigt skede, inte har fungerat enligt önskat resultat. 95% av VITS-ärendena remitteras vidare till BUP för utredning.

Nytt steg taget på väg mot regionbildning

Den 14 april togs ytterligare ett steg på vägen mot en regionbildning i Uppsala län. Regeringen beslutade vid sitt sammanträde att skicka en remiss till lagrådet om en ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Uppföljning av Samordnad individuell plan

Trots att arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) har kommit olika långt så finns ett stort stöd för SIP-processen. En av utmaningarna kan vara att få ett format att passa alla typer av situationer och verksamheter. Detta framkommer i en uppföljning som gjorts av regionförbundet under 2015.

Barn i familjer med missbruk behöver stöd

Barn och ungdomar i missbrukarfamiljer behöver stöd i samma mån som de vuxna. Det visar en studie som gjorts i ett projekt som regionförbundet drivit tillsammans med Uppsala universitet.

Kalender

Det finns inga planerade evenemang
Alla evenemang